Akciová společnost

Naše služby v oblasti Akciové společnosti zahrnují:
Hromadná akcie listinná
Kmenová akcie listinná
Kusová akce listinná
Listina přítomných na valné hromadě a.s.
Listina upisovatelů (zvýšení základního kapitálu a.s. na základě veřejné nabídky)
Opis ze seznamu akcionářů
Oznámení o snížení základního kapitálu a.s.
Plná moc pro podání návrhu za změnu zápisu v obchodním rejstříku (A.S.)
Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě
Plná moc pro zastoupení člena na jednání orgánu akciové společnosti
Potvrzení upisovateli o upsání akcií
Potvrzení upisovateli o upsání akcií na základě veřejné nabídky
Pozvánka na valnou hromadu a.s.
Prohlášení člena dozorčí rady
Prohlášení člena představenstva
Prohlášení člena správní rady
Prohlášení o sídle
Prohlášení o splnění vkladové povinnosti v a.s.
Prohlášení o vnesení nemovité věci do základního kapitálu a.s.
Prohlášení statutárního ředitele
Rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam)
Rozhodnutí jediného akcionáře
Rozhodnutí představenstva o změně sídla
Seznam akcionářů
Smlouva o dobrovolném příplatku a započtení
Smlouva o upsání akcií
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva
Smlouva o výkonu funkce člena správní rady
Smlouva o výkonu funkce statutárního ředitele
Smlouva o započtení pohledávky (při zvýšení základního kapitálu a.s.)
Stanovy a.s. s listinnými akciemi na jméno
Zápis z jednání dozorčí rady
Zápis z jednání představenstva
Zápis z jednání valné hromady a.s.
Zástavní smlouva k akciím, zástavce je totožný s osobním dlužníkem, s negative pledge
Zástavní smlouva k akciím, zástavcem je osoba odlišná od dlužníka, s negative pledge
Zatímní list
Závěrečná ustanovení
Zpráva o vztazích a.s.Vložte svůj text...