GDPR - Advokátní kancelář JUDr. Martin Köhler

V případě, že jste nebo se stanete naším klientem, Vás informujeme, jak pracujeme s vašimi osobními údaji:

1. Správce osobních údajů:
JUDr. Martin Köhler, advokát
IČ: 71462040
Adresa: Vysoká 149/4, 460 10 Liberec X - Františkov
E-mail: martin.kohler@akkohler.eu
Tel: 777 967 636

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě příkazní smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Klient prohlašuje, že byl seznámen se zásadami zpracování osobních údajů.

2. Zpracovávané osobní údaje klienta:
- jméno a příjmení
- bydliště
- emailová adresa
- mobilní telefonní číslo
- údaje o bankovním spojení.

3. Právní základ pro zpracování:
Smlouva o poskytování právních služeb (příkazní smlouva).

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů - klienta (dále jen "klient"), která vyplývá z výše zmíněné smlouvy.

4. Účel zpracování
Poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

5. Příjemci osobních údajů:
- orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány),
- poskytovatelé údržby informačního systému
- další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

6. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii), zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

7. Práva klienta

A/ Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce - advokáta získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce-advokát bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

B/ Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce - advokáta zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce - advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce - advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

C/ Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.