Daňové právo

Naše služby v oblasti Daňové právo právo zahrnují: 

Doručení veřejnou vyhláškou
Dožádání o provedení úkonů
Námitka podjatosti úřední osoby správce daně
Námitka proti náhradě hotových výdajů při exekučním řízení
Námitka proti úkonu správce daně při placení daní
Námitka proti vyrozumění o výši daňového nedoplatku
Námitka uplynutí prekluzivní lhůty pro placení daní
Námitky proti postupu správce daně při daňové kontrole
Návrh na delegaci místní příslušnosti
Návrh na doplnění dokazování
Návrh na doplnění protokolu o ústním jednání
Návrh na doplnění zprávy o daňové kontrole, stížnost proti postupu správce daně
Návrh na odložení výkonu rozhodnutí
Návrh na povolení obnovy řízení
Návrh na předložení důkazních prostředků
Návrh na přizvání svědka
Návrh na zrušení ustanoveného zástupce
Odepření výpovědi
Odvolání proti exekučnímu příkazu
Odvolání proti exekučnímu příkazu
Odvolání proti platebnímu výměru na úrok z prodlení
Odvolání proti rozhodnutí o nároku na úhradu nákladů řízení a ušlého výdělku
Odvolání proti rozhodnutí o propadnutí věcí (zboží)
Odvolání proti rozhodnutí o přenesení nákladů daňového řízení
Odvolání proti rozhodnutí o stanovení záloh
Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
Odvolání proti rozhodnutí o uplatnění zástavního práva
Odvolání proti rozhodnutí o zajištění věcí
Odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí odvolání
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení
Odvolání proti rozhodnutí o zastavení řízení
Odvolání proti rozhodnutí o žádosti o vrácení vratitelného přeplatku daně
Odvolání proti rozhodnutím, proti kterým se nelze samostatně odvolat
Odvolání proti rozsahu umožnění nahlédnutí do spisu 1
Odvolání proti rozsahu umožnění nahlédnutí do spisu 2
Odvolání proti stanovení daně podle pomůcek
Odvolání proti zajišťovacímu příkazu
Odvolání ručitele proti výzvě k plnění platební povinnosti
Omluva z jednání u správce daně
Opakovaná žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Opakovaná žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Oprava údajů v daňovém přiznání (dodatečné daňové přiznání před vyměřením daně)
Oznámení důvodů nedostavení se na jednání
Oznámení o porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost
Oznámení o udělení plné moci k zastupování v daňovém řízení, plná moc k zastupování
Oznámení o ukončení činnosti; žádost o zrušení registrace (z důvodu zrušení registrovaného daňového subjektu)
Oznámení o ukončení příjmů podrobených dani; žádost o zrušení registrace (z důvodu zániku jediného zdroje příjmů z pronájmu u fyzické osoby)
Oznámení o změně registračních údajů
Oznámení zmocněnce pro doručování
Podnět k opravě zřejmých nesprávností
Podnět k přezkoumání rozhodnutí
Postoupení podání
Postup k odstranění pochybností v registračních údajích; odpověď na výzvu k odstranění pochybností v registračních údajích
Protokol o nahlížení do spisu
Protokol o ústním jednání
Protokol o ústním podání
Protokol o výslechu svědka
Protokol z místního šetření
Předvolání
Přihláška k registraci
Přihláška k registraci (nerezident stálá provozovna)
Přihláška k registraci plátce daně
Příkaz k odpisu daňového nedoplatku
Rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti
Rozhodnutí o námitce
Rozhodnutí o opravě zřejmých nesprávností
Rozhodnutí o posečkání
Rozhodnutí o prodloužení lhůty
Rozhodnutí o prohlášení nicotnosti rozhodnutí
Rozhodnutí o stížnosti na postup plátce daně
Rozhodnutí o uložení záznamní povinnosti
Rozhodnutí o úplném vyhovění odvolání
Rozhodnutí o ustanovení zástupce správcem daně
Rozhodnutí o vyloučení úřední osoby
Rozhodnutí o zamítnutí odvolání
Rozhodnutí o zastavení odvolacího řízení z důvodu nedoplnění odvolání
Rozhodnutí o zastavení řízení
Sdělení o odvolání plné moci
Sdělení o udělení plné moci daňovému poradci ke zpracování a předložení daňového přiznání, plná moc
Stížnost proti vyžádání si věcí
Uplatnění nároku na úhradu nákladů řízení a ušlého výdělku
Úřední záznam
Vyúčtování úroků za neoprávněné vymáhání
Výzva k odstranění vad odvolání
Vzdání se práva na odvolání
Vzdání se práva na odvolání
Zpětvzetí odvolání
Zpráva o daňové kontrole
Zproštění mlčenlivosti správce daně
Žádost o částečné prominutí penále
Žádost o nahlédnutí do spisu
Žádost o navrácení lhůty v předešlý stav
Žádost o opis spisového materiálu
Žádost o potvrzení skutečností obsažených v daňovém spise
Žádost o použití vratitelného přeplatku daně na úhradu nedoplatku u jiného správce daně
Žádost o povolení posečkání daně
Žádost o povolení splátek
Žádost o povolení výjimky z povinnosti daň zálohovat
Žádost o prodloužení lhůty
Žádost o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání za zemřelého
Žádost o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání
Žádost o prominutí úroku z prodlení/úroku z posečkané částky
Žádost o připuštění tlumočníka
Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku
Žádost o stanovení nižších záloh na daň
Žádost o úhradu nákladů na tlumočníka
Žádost o vrácení vratitelného přeplatku daně
Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního účtu
Žádost o závazné posouzení