Katastrální právo

Naše služby v oblasti Katastrálního práva zahrnují:
návrh na přerušení řízení o návrhu na vklad na návrh účastníků
návrh na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni
návrh na vklad předkupního práva s účinky věcného práva
návrh na vklad vlastnického práva
návrh na vklad zástavního práva
návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí
odvolání proti rozhodnutí o neprovedení opravy chyby v katastrálním operátu
ohlášení změny druhu pozemku
ohlášení změny příjmení fyzické osoby katastrálnímu úřadu
ohlášení změny využití budovy
sdělení nesouhlasu s provedením opravy v katastrálním operátu
zpětvzetí návrhu na vklad a žádost o zastavení řízení
žádost o opravu chyby v katastrálním operátu
žádost o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí
žádost o vymazání budovy z katastru nemovitostí
žádost o vymazání práva odpovídajícího věcnému břemeni
žádost o vymazání předkupního práva s účinky věcného práva
žádost o vymazání vlastnického práva
žádost o vymazání zástavního práva
žádost o zápis budovy do katastru nemovitostí
žádost o zápis nemovitostí do společného jmění manželů
žádost o zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí