Občanské právo hmotné

Naše služby v oblasti Občanské právo hmotné zahrnují:
Darovací smlouva se zřízením předkupního práva
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene - služebnosti užívacího práva
Dohoda dlužníka s třetí osobou o přistoupení k závazku
Dohoda o narovnání
Dohoda o ochraně utajovaných obchodních informací
Dohoda o prominutí dluhu
Dohoda o přistoupení k dluhu
Dohoda o skončení nájmu bytu
Dohoda o skončení nájmu nebytových prostor s dohodou o narovnání
Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
Dohoda o vrácení darovaných nemovitých věcí
Dohoda o výkonu společných práv
Dohoda o výkonu společných práv při správě nemovitosti
Dohoda o zániku závazku
Dohoda o započtení pohledávek
Dohoda o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (podílového)
Dohoda o zrušení smlouvy o budoucí kupní smlouvě
Dohoda o ztrátě výhod plnění ve splátkách
Dohoda rozvedených manželů o společném nájemním právu (bydlení)
Dohoda spoluvlastníků o správě společné věci
Inflační doložka
Jednostranné započtení pohledávek
Kupní smlouva
Kupní smlouva - o převodu spoluvlastnického podílu k nemovité věci
Kupní smlouva o koupi budovy s vypořádáním kupní ceny prostřednictvím schovatele
Kupní smlouva o koupi bytové jednotky mezi fyzickými osobami
Kupní smlouva o koupi bytové jednotky mezi korporacemi
Kupní smlouva o koupi pozemku s přímou úhradou kupní ceny
Kupní smlouva o koupi pozemku s vypořádáním kupní ceny prostřednictvím schovatele
Kupní smlouva o zřízení předkupního práva k nemovitosti ve formě věcného práva
Licenční smlouva k předmětu průmyslového vlastnictví
Nadační listina - zakládací listina
Narovnání
Návrh na omezení svéprávnosti
Návrh na prohlášení za mrtvého
Návrh na vklad vlastnického práva dle darovací smlouvy
Návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy o koupi nemovité věci
Návrh na vklad vlastnického práva dle smlouvy o směně nemovitých věcí
Návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí dle zástavní smlouvy
Návrh na vydání bezdůvodného obohacení
Návrh na zahájení řízení - žaloba o vyklizení nemovité věci
Návrh na zahájení řízení o zrušení spoluvlastnictví k členskému podílu
Návrh na zápis nadace do rejstříku
Návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku (spolkového rejstříku)
Návrh na zrušení rozhodnutí o omezení svéprávnosti
Odpůrčí žaloba o neúčinnost kupní smlouvy
Odstoupení od darovací smlouvy - žádost o vydání darovaných nemovitých věcí
Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od smlouvy
Odvolání zmocnění - plné moci na základě smluvního zastoupení dle NOZ
Opravná doložka
Oznámení o postoupení smlouvy
Oznámení postupitele dlužníkovi postoupení pohledávky
Oznámení vad a uplatnění práv z nich plynoucích
Pachtovní smlouva - pacht restaurace
Plná moc pro zastupování na shromáždění vlastníků jednotek
Plná moc pro zastupování při zakládání a vzniku družstva
Pozvánka na shromáždění vlastníků
Právo stavby - na základě smlouvy o zřízení práva stavby
Prohlášení ručitele (včleněné do dohody s věřitelem)
Prokázání postoupení pohledávky
Prokázání postoupení smlouvy
Rozhodčí doložka
Ručitelské prohlášení
Smlouva darovací
Smlouva darovací pro případ smrti
Smlouva darovací s příkazem
Smlouva darovací s výhradou výměnku
Smlouva komisionářská
Smlouva kupní - prodej movité věci
Smlouva leasingová
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě, smlouva o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě
Smlouva o darování jednotky
Smlouva o dílo
Smlouva o dočasném užívání ubytovacího zařízení
Smlouva o dodávkách zboží (rámcová kupní smlouva)
Smlouva o důchodu
Smlouva o inkasu
Smlouva o jednorázovém vkladu
Smlouva o kontrolní činnosti
Smlouva o koupi nemovité věci
Smlouva o koupi nemovité věci s výhradou vlastnictví
Smlouva o koupi nemovité věci se sjednáním smluvní pokuty v případě nezaplacení daně z nabytí nemovitých věcí
Smlouva o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva a zaplacením kupní ceny svěřením do notářské úschovy
Smlouva o koupi obchodního závodu
Smlouva o krátkodobém nájmu domu k rekreačním účelům
Smlouva o krátkodobém nájmu domu k rekreačním účelům
Smlouva o manželském majetkovém režimu
Smlouva o nájmu bytu
Smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o nájmu bytu na dobu určitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o nájmu bytu zvláštního určení
Smlouva o nájmu domu
Smlouva o nájmu domu na dobu neurčitou se zálohovou úhradou služeb
Smlouva o nájmu domu na dobu určitou s paušální úhradou nákladů za služby
Smlouva o nájmu dopravního prostředku
Smlouva o nájmu družstevního bytu se členem bytového družstva
Smlouva o nájmu pozemku
Smlouva o nájmu prostor k podnikání na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu prostor k podnikání na dobu určitou
Smlouva o nájmu prostor nesloužícího k podnikání na dobu určitou
Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání (nebytový prostor)
Smlouva o nájmu prostoru nesloužícího k podnikání na dobu neurčitou
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o nepeněžité zápůjčce
Smlouva o obchodním zastoupení
Smlouva o obchodním zastoupení (nevýhradním)
Smlouva o obstarání věci
Smlouva o opravě a úpravě věci
Smlouva o pachtu obchodního závodu
Smlouva o pachtu pozemku (zemědělský pacht)
Smlouva o péči o zdraví
Smlouva o podnájmu bytu (úplný podnájem - nájemce v bytě sám trvale nebydlí)
Smlouva o podnájmu bytu / části bytu
Smlouva o podnájmu části bytu (částečný podnájem - nájemce v bytě sám trvale bydlí)
Smlouva o podnájmu pozemku (podnájem dle obecných ustanovení o nájmu)
Smlouva o podnájmu prostoru sloužícího podnikání
Smlouva o poskytování služeb ostrahy majetku
Smlouva o postoupení části nezajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení části zajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení nezajištěné pohledávky
Smlouva o postoupení pohledávky
Smlouva o postoupení smlouvy
Smlouva o postoupení souboru nezajištěních pohledávek z téže smlouvy
Smlouva o postoupení souboru nezajištěných pohledávek určitého druhu
Smlouva o postoupení souboru zajištěných pohledávek určitého druhu
Smlouva o postoupení souboru zajištěných pohledávek z téže smlouvy
Smlouva o postoupení zajištěné pohledávky
Smlouva o provozu dopravního prostředku
Smlouva o přepravě osoby
Smlouva o převodu vlastnictví jednotky - druhý převod
Smlouva o převzetí dluhu
Smlouva o přistoupení k dluhu
Smlouva o přistoupení k peněžitému závazku
Smlouva o reklamní spolupráci
Smlouva o rezervaci nemovitosti
Smlouva o skladování
Smlouva o smlouvě budoucí
Smlouva o společnosti
Smlouva o spolupráci v oblasti přepravy
Smlouva o správě a servisu software
Smlouva o studiu
Smlouva o tiché společnosti
Smlouva o ubytování (Smlouva o přechodném nájmu)
Smlouva o úplatném převodu vlastnického práva k jednotce
Smlouva o úschově
Smlouva o úvěru
Smlouva o výkonu funkce prokuristy
Smlouva o výkonu trenérské činnosti
Smlouva o výměnku
Smlouva o výprose
Smlouva o výpůjčce
Smlouva o zájezdu
Smlouva o zajišťovacím převodu práva
Smlouva o založení spolku
Smlouva o zápůjčce (půjčce)
Smlouva o změně obsahu závazku (novace)
Smlouva o zprostředkování
Smlouva o zrušení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k části pozemku
Smlouva o zřízení pozemkové služebnosti stezky a cesty k pozemku
Smlouva o zřízení služebnosti bytu
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnost užívacího práva (doživotního bydlení)
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti stezky a cesty
Smlouva o zřízení zástavního práva k jednotce
Smlouva příkazní
Smlouva směnná - směna nemovité a movité věci
Smlouva směnná - směna nemovitých věcí
Smlouva zástavní - zastavení pohledávky
Smlouva zástavní k movité věci
Smlouva zástavní k nemovitým věcem
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Sponzorská smlouva
Stanovy spolku
Stanovy zájmového sdružení právnických osob
Statut nadace
Statut obecně prospěšné společnosti
Ujednání o exkluzivitě a konkurenční doložce
Ujednání o fixnosti závazku
Ujednání o odstupném
Ujednání o smluvní pokutě
Ujednání o výhradě zpětné koupě
Uplatnění nároku spoluvlastníka ze zákonného předkupního práva
Uplatnění slevy z kupní ceny
Upomínka o vrácení věci
Upomínka o zaplacení dlužné částky ze smlouvy o půjčce
Uznání dluhu
Výpověď nájmu bytu
Výpověď nájmu bytu pronajímatelem bez výpovědní doby - z důvodu zvlášť závažného porušení povinností nájemce
Výpověď nájmu bytu pronajímatelem s výpovědní dobou
Výpověď nájmu nebytového prostoru
Výpověď nájmu nebytového prostoru
Výpověď pojištění
Výpověď závazku ze smlouvy
Výpověď závazku ze smlouvy
Výpověď zmocnění - plné moci na základě smluvního zastoupení dle NOZ
Vyrozumění o postoupení pohledávky
Výzva k odstranění závadného stavu dle § 423 odst. 2 občanského zákoníku
Výzva ručiteli k plnění
Vzdání se zástavního práva
Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti
Zápis z ustavující schůze spolku
Záruční list
Záruka za jakost
Zasílatelská smlouva
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavce je totožný s osobním dlužníkem
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavcem je dlužník, s negative pledge
Zástavní smlouva k nemovitým věcem, zástavcem je osoba odlišná od dlužníka
Závěť allografní (tj. psaná na psacím stroji či na počítači zůstavitelem)
Závěť s ustanovením o vydědění potomka
Změna závazku dohodou stran
Zmocnění - speciální plná moc pro určité právní jednání na základě smluvního zastoupení dle NOZ
Zmocnění - všeobecná plná moc na základě smluvního zastoupení dle NOZ
Zpráva o průběhu likvidace
Žaloba na nařízení soudního prodeje zástavy
Žaloba na odstranění neoprávněné stavby dle ust. § 1085 obč. zák.
Žaloba na splnění povinností z příkazní smlouvy
Žaloba na vydání věci
Žaloba na zaplacení kupní ceny
Žaloba na zaplacení plnění z pojistné smlouvy
Žaloba na zaplacení smluvní pokuty
Žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví přikázáním věci za náhradu
Žaloba na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví rozdělením věci
Žaloba o náhradu škody z provozní činností
Žaloba o náhradu škody způsobené na odložené věci
Žaloba o náhradu škody způsobené na vnesených věcech
Žaloba o náhradu škody způsobené porušením zákona
Žaloba o náhradu škody způsobené závadou ve schůdnosti chodníku
Žaloba věřitele o vrácení zápůjčky