Občanské právo procesní

Naše služby v oblasti Občanské právo procesní zahrnují:
Dovolání
Námitka místní nepříslušnosti soudu
Námitka místní nepříslušnosti soudu
Námitky proti šekovému platebnímu rozkazu
Návrh na prominutí zmeškání lhůty
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinného
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí vyklizením bez náhrady
Návrh na nařízení výkonu rozhodnutí zřízením soudcovského zástavního práva na nemovitosti
Návrh na odklad vykonatelnosti rozhodnutí dle ust. § 235c o. s. ř.
Návrh na odklad výkonu rozhodnutí
Návrh na odklad výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 1 o.s.ř.
Návrh na odklad výkonu rozhodnutí dle ust. § 266 odst. 2 o.s.ř.
Návrh na opravu odůvodnění rozsudku
Návrh na osvobození od soudních poplatků
Návrh na pokračování přerušeného řízení
Návrh na provedení smírčího řízení
Návrh na předvolání povinného s výzvou k prohlášení o majetku
Návrh na přenesení příslušnosti soudu ve věci péče o nezletilého
Návrh na přerušení řízení
Návrh na přijetí peněžité částky do úschovy
Návrh na přijetí věci do úschovy
Návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (delegace)
Návrh na přistoupení dalšího účastníka do řízení
Návrh na smírčí řízení
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu
Návrh na uzavření soudního smíru
Návrh na vydání doplňujícího rozsudku
Návrh na vydání opravného usnesení
Návrh na vydání platebního rozkazu
Návrh na vydání předběžného opatření
Návrh na vydání předběžného opatření po zahájení řízení
Návrh na vydání předběžného opatření ust. § 74 o. s. ř.
Návrh na vydání šekového platebního rozkazu
Návrh na výkon rozhodnutí odebráním věci
Návrh na výkon rozhodnutí pro nezastupitelné jednání
Návrh na výkon rozhodnutí pro zastupitelné práce
Návrh na výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí
Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním peněžité pohledávky
Návrh na výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu povinného u peněžního ústavu
Návrh na výkon rozhodnutí rozdělením společné věci
Návrh na výkon rozhodnutí vyklizením bytu do bytové náhrady
Návrh na výkonu rozhodnutí (soudem schválené dohody) o výchově nezletilých dětí
Návrh na vyloučení soudce z důvodu podjatosti
Návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí dle ust. § 267 odst. 1 o. s. ř.
Návrh na zahájení řízení o zaplacení částky
Návrh na zahájení řízení o zaplacení částky s eventuálním petitem
Návrh na zajištění důkazu
Návrh na zajištění důkazu dle ust. § 78b až § 78g o. s. ř.
Návrh na záměnu účastníka na straně žalovaného
Návrh na záměnu účastníků řízení dle ust. § 92 odst. 2 o.s.ř.
Návrh na změnu v účastnících řízení - procesní nástupnictví
Návrh na změnu žalobního návrhu dle ust. § 95 o.s.ř.
Návrh na zrušení rozsudku pro zmeškání
Návrh na zrušení usnesení o schválení smíru
Návrh na zúžení společného jmění manželů
Návrh oprávněné na zastavení výkonu rozhodnutí
Návrh povinného na částečné zastavení výkonu rozhodnutí
Odpor proti platebnímu rozkazu
Odvolání do výroku o náhradě nákladů řízení
Odvolání do výroku rozsudku o lhůtě k plnění
Odvolání proti rozsudku
Odvolání proti rozsudku pro uznání
Odvolání proti rozsudku pro zmeškání
Odvolání proti usnesení o nařízení předběžného opatření
Odvolání proti usnesení o příklepu
Odvolání proti usnesení o uložení pořádkové pokuty
Oznámení vedlejšího účastníka o vstupu do řízení
Rozšíření žaloby
Smlouva o zápůjčce se zastavením movité věci
Tento vzor bude revidován podle nové právní úpravy.
Uznání nároku žalovaným v průběhu soudního řízení
Vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu
Vzdání se nároku na náhradu nákladů řízení
Vzdání se práva odvolání
Zájmové sdružení právnických osob
Změna žalobního návrhu
Zpětvzetí námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu
Zpětvzetí námitek proti šekovému platebnímu rozkazu
Zpětvzetí návrhu po vydání rozsudku
Zpětvzetí odvolání
Zpětvzetí žaloby
Žádost o odročení jednání
Žádost o pomoc soudu
Žádost o prominutí pořádkové pokuty
Žádost o prominutí zmeškání lhůty k podání námitek proti šekovému platebnímu rozkazu spojená s námitkami
Žaloba na náhradu nákladů účelně vynaložených na věc poctivým držitelem
Žaloba na náhradu škody způsobené vstupem na sousední pozemek
Žaloba na obnovu řízení dle ust. § 228 odst. 1 písm. a) o. s. ř.
Žaloba na obnovu řízení dle ust. § 228 odst. 1 písm. b) o. s. ř.
Žaloba na ochranu osobnosti
Žaloba na stanovení povinnosti oplotit pozemek
Žaloba na stanovení povinnosti umožnit vstup na sousední pozemek
Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu práva odpovídajícího věcnému břemeni
Žaloba na stanovení povinnosti zdržet se zásahů do výkonu vlastnického práva
Žaloba na určení práva odpovídajícího věcnému břemeni
Žaloba na určení vlastnictví nabytého vydržením
Žaloba na uspořádání poměrů mezi vlastníkem pozemku a zřizovatelem neoprávněné stavby – žaloba na přikázání pozemku do vlastnictví zřizovatele stavby za náhradu
Žaloba na zrušení věcného břemene
Žaloba o vydání věci
Žaloba o vyklizení (vydání) nemovité věci
Žaloba odporová - žaloba na popření pravosti pohledávky
Žaloba poddlužnická
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. a) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. b) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. b) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. c) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. d) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. e) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. f) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. g) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 1 písm. h) o. s. ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 2 písm. a) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 2 písm. b) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 2 písm. c) o.s.ř.
Žaloba pro zmatečnost dle ust. § 229 odst. 4 o.s.ř.
Žaloba s alternativním petitem
Žaloba s alternativním zmocněním (alternativa facultas)
Žaloba s eventuálním petitem
Žaloba spoluvlastníka na rozhodnutí soudu o podstatné změně společné věci
Žaloba spoluvlastníka na rozhodnutí soudu o údržbě (opravě) společné věci
Žaloba spoluvlastníka na rozhodnutí soudu o užívání společné věci