Odměna za služby

Ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, se advokacie vykonává zpravidla za odměnu.

Z gramatického výkladu předmětného ustanovení vyplývá, že spodní hranice může činit 1,- Kč, horní hranice by měla být "přiměřená".
Nabízíme Vám čtyři možností určení odměny advokáta za poskytování právních služeb.

 • Časová - dohodou smluvních stran se stanoví odměna za časovou jednotku (1 hodiny, popř. 1 hodinu), za poskytování právních služeb. Advokátovi náleží dohodnutá sazba časové odměny za každou započatou časovou jednotku.
 • Paušální - dohodou smluvních stran se stanoví časový úsek, za který se bude poskytovat paušální odměna. Tímto úsekem je nejčastěji měsíc. Výhodou pro klienta takto stanovené odměny je skutečnost, že advokát je připraven poskytovat právní služby 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Všechny právní služby, tj. zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, jsou poskytovány za jeden paušál. Klient se tak nemusí "bát" telefonovat, psát či osobně navštívit advokáta. Paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem - jde o obdobu odměny stanovené podle předchozího odstavce s tím rozdílem, že se tento tzv. paušál stanoví na určité zastupování ad hoc, tj. v konkrétní věci (nikoli za časový úsek). Všechny právní služby, tj. zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, obhajoba v trestních věcech, udělování právních porad, sepisování listin, zpracovávání právních rozborů a další formy právní pomoci, vztahující se ke konkrétní věci, jsou poskytovány za jeden paušál. I zde se tak klient nemusí "bát" telefonovat, psát či osobně navštívit advokáta. Takto stanovená odměna je klienty shora uvedené advokátní kanceláře nejčastěji využívaná odměna za poskytování právních služeb.
 • Úkonová - odměna za poskytování právních služeb se stanoví za jeden úkon právní služby, a to smluvně či mimosmluvně. Smluvní odměna je ujednáním mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta anebo o způsobu jejího určení. Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje nebo je sjednáno samostatně. Výše mimosmluvní odměny se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát ve věci vykonal. Sazba mimosmluvní odměny vychází z tzv. advokátního tarifu. Odměna náleží např. za každý z těchto úkonů právní služby:
  a) převzetí a příprava zastoupení nebo obhajoby na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb,
  b) první porada s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení nebo obhajoby, je-li klientovi zástupce nebo obhájce ustanoven soudem,
  c) další porada s klientem přesahující jednu hodinu,
  d) písemné podání soudu nebo jinému orgánu týkající se věci samé,
  e) účast při vyšetřovacích úkonech v přípravném řízení, a to každé započaté dvě hodiny,
  f) prostudování spisu při skončení vyšetřování, a to každé započaté dvě hodiny,
  g) účast při úkonu správního nebo jiného orgánu, účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem, a to každé započaté dvě hodiny,
  h) sepsání právního rozboru věci,
  i) jednání s protistranou, a to každé dvě započaté hodiny,
  j) návrh na předběžné opatření, dojde-li k němu před zahájením řízení, odvolání proti rozhodnutí o předběžném opatření a vyjádření k nim,
  k) odvolání, dovolání, návrh na obnovu řízení, popřípadě stížnost proti rozhodnutí o návrhu na obnovu řízení a vyjádření k nim,
  l) podnět k podání stížnosti pro porušení zákona a vyjádření ke stížnosti pro porušení zákona,
  m) sepsání listiny o právním úkonu.
 • Za výsledek - advokát smí sjednat smluvní odměnu stanovenou na výsledku věci, a to tak, aby podíl na výsledku věci nepřekročil 25 %.