Odmítnutí poskytnutí právních služeb

Jsme povinni odmítnou poskytování právních služeb tomu, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jestliže:

  1. v téže věci nebo ve věci související již poskytla právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá,
  2. by informace, kterou má o jiném klientovi nebo o bývalém klientovi, mohla toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, neoprávněně zvýhodnit,
  3. projednání věci se zúčastnil advokát, případně osoba, advokátovi blízká, kterou se rozumí příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní;
  4. zájmy toho, kdo o poskytnutí právních služeb žádá, jsou v rozporu se zájmy advokáta nebo osoby advokátovi blízké.