Právní úschova

Úschova peněz, cenných papírů nebo jiného majetku advokátem se provádí na základě smlouvy s klientem o úschově nebo o správě majetku. Smlouva musí mít písemnou formu.

Úschova peněz
Advokát přebírá od klienta nebo třetí osoby do úschovy peníze (dále jen "prostředky klienta")

  1. v hotovosti v české nebo v cizí měně, nejvýše však do částky 270.000,- Kč. Takto převzaté prostředky klienta je advokát povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti pracovních dnů, uložit na zvláštní účet advokáta u banky.
  2. jejich složením na zvláštní účet advokáta u banky nebo u jiné osoby oprávněné podle příslušných právních předpisů k přijímání vkladů (dále jen "banka");
  3. jejich bezhotovostním převodem na zvláštní účet advokáta u banky.

Úschova cenných papírů a jiného majetku
Cenné papíry nebo jiný majetek převzatý advokátem do úschovy advokát uloží v bezpečnostní schránce pronajaté na své jméno u banky (dále jen "bezpečnostní schránka"). Umožňují-li to právní předpisy, lze cenné papíry nebo jiný majetek převzatý do úschovy též uložit v trezoru advokáta, je-li tímto způsobem zajištěna jeho dostatečná ochrana.