Právo obchodních korporací

Naše služby v oblasti Právo obchodních korporací zahrnují:
Čestné prohlášení jednatele (člena představenstva/člena dozorčí rady)
Dohoda společníků (usnesení valné hromady) o změně obsahu společenské smlouvy s.r.o.
Dohoda společníků (usnesení valné hromady) o zrušení s.r.o. s likvidací a volbě likvidátora
Dohoda společníků o ukončení účasti společníka v s.r.o.
Hromadný kmenový list
Kmenový list
Kupní smlouva o převodu akcií
Kupní smlouva o převodu podílu či jeho části v s.r.o.
Oznámení jednání učiněných společností před jejím zápisem do obchodního rejstříku
Oznámení o snížení základního kapitálu s.r.o.
Plná moc pro zastoupení akcionáře na valné hromadě
Plná moc pro zastoupení společníka na valné hromadě společnosti s ručením omezeným
Pozvánka na valnou hromadu akcionářů a.s.
Pozvánka na valnou hromadu společníků s.r.o.
Prohlášení o převzetí vkladové povinnosti ke zvýšení vkladu v s.r.o.
Prohlášení o souhlasu s umístěním sídla
Prohlášení správce vkladů s.r.o. (a.s.) o splnění vkladové povinnosti (nepeněžité vklady - nemovité věci)
Prohlášení správce vkladů s.r.o. (a.s.) o splnění vkladové povinnosti (peněžité vklady)
Prohlášení vkladatele o vnesení nemovitých věcí do obchodní korporace
Rozhodnutí jediného společníka
Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)
Rozhodnutí společníků o zrušení v.o.s.(k.s.) s likvidací a volbě likvidátora
Seznam jednání, učiněných před vznikem obchodní korporace za korporaci (jejím jménem)
Seznam společníků
Schválení jednání jménem společnosti před jejím zápisem do obchodního rejstříku
Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
Smlouva o výkonu funkce
Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady akciové společnosti
Smlouva o výkonu funkce člena představenstva akciové společnosti
Společenská smlouva o založení k.s.
Společenská smlouva o založení s.r.o.
Společenská smlouva o založení v.o.s.
Stanovy a. s.
Usnesení valné hromady o změně stanov a.s.
Usnesení valné hromady o zrušení a. s. s likvidací a volbě likvidátora
Usnesení valné hromady s.r.o. o schválení převodu podílu nebo jeho části
Usnesení valné hromady s.r.o. o volbě a odvolání jednatele s.r.o.
Výstraha před vyloučením z bytového družstva pro neplacení nájemného
Výstraha před vyloučením z družstva pro porušování dobrých mravů
Využití přednostního práva, vzdání se přednostního práva k účasti na zvýšení základního kapitálu s.r.o.
Zakladatelská listina
Založení společnosti s ručením omezeným (popis postupu a potřebné listiny)
Zápis z jednání valné hromady s.r.o., listina přítomných na valné hromadě s.r.o.
Zástavní smlouva o zřízení zástavního práva k podílu v s.r.o.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami