Pravost podpisu

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadované zvláštními právními předpisy svým prohlášením se stejnými účinky (dále jen "prohlášení"):

a) na listině, kterou sám sepsal a osoba, jejíhož podpisu se prohlášení o pravosti podpisu týká (dále jen "jednající osoba"), listinu před ním podepsala (dále jen "vlastní listina"), nebo

b) na jiné listině, pokud ji jednající osoba před ním podepsala (dále jen "cizí listina").

Listinou podle předchozího odstavce se rozumí i vyplněný předtištěný formulář.
Prohlášením učiněným na cizí listině advokát nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v této listině, ani její soulad s právními předpisy.
Prohlášení činí advokát pouze na žádost jednající osoby.


Prohlášení nelze učinit:
a) na listině, která neobsahuje žádný text,
b) na listině, která je sepsána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého nebo slovenského.

Prohlášení činí advokát osobně nebo prostřednictvím zástupce.
Zástupcem advokáta při činění prohlášení může být jen advokátní koncipient, který je jeho zaměstnancem a který vykonával právní praxi advokátního koncipienta po dobu alespoň dvou let.

Skládá-li se listina z několika listů nebo archů, je třeba všechny listy, popřípadě archy, pevně spojit a spojení přikrýt uzávěrou, například pečetí nebo nálepkou.