Přestupkové řízení

Naše služby v oblasti Přestupkové řízení zahrnují: 
Námitka účastníka řízení o podjatosti úřední osoby
Námitky povinného proti exekuci
Návrh na soudní výkon rozhodnutí o přestupku - návrh podal účastník řízení
Návrh na zahájení řízení o tzv. návrhovém přestupku
Návrh na zahájení řízení o tzv. návrhovém přestupku spáchaném mezi osobami blízkými
Návrh obviněného z přestupku na provedení důkazu v řízení o přestupku
Návrh osoby oprávněné z exekučního titulu o provedení výkonu rozhodnutí správním orgánem
Návrh účastníka přestupkového řízení na doplnění dokazování
Návrh účastníka přestupkového řízení na konání ústního jednání za přítomnosti veřejnosti
Návrh účastníka přestupkového řízení na provedení důkazů
Návrh účastníka řízení na doplnění dokazování
Návrh účastníka řízení na konání ústního jednání za přítomnosti veřejnosti
Návrh účastníka řízení na provedení důkazů
Odmítnutí se práva účasti u ústního jednání v přestupkovém řízení
Odpor proti příkazu
Odvolání navrhovatele - poškozeného proti rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení o přestupku z důvodu uvedeného v ustanovení § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb.
Odvolání navrhovatele - poškozeného proti rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení o přestupku z důvodu uvedeného v ustanovení § 76 odst. 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.
Odvolání navrhovatele - poškozeného proti rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení o přestupku z důvodu uvedeného v ustanovení § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb.
Odvolání navrhovatele - poškozeného proti rozhodnutí správního orgánu o zastavení řízení o přestupku z důvodu uvedeného v ustanovení § 76 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb.
Odvolání obviněného z přestupku proti rozhodnutí o přestupku
Odvolání poškozeného proti rozhodnutí o přestupku
Odvolání vlastníka věci, ohledně které bylo rozhodnuto o zabrání, proti té části rozhodnutí o přestupku, ve které se vyslovuje zabrání věc
Omluva obviněného z přestupku, kterou obviněný z přestupku omlouvá svou neúčast u ústního jednání, k němuž byl řádně předvolán
Omluva svědka - nedostavení se na předvolání
Omluva svědka v přestupkovém řízení - nedostavení se na předvolání k ústnímu jednání
Plná moc udělena pro neurčitý počet v přestupkovém řízení
Plná moc udělena účastníkem přestupkového řízení pro celé řízení
Plná moc udělena účastníkovi řízení pro část přestupkového řízení
Podnět k atrakci - § 131 odst. 1 písm. a) správního řádu
Podnět k obnově řízení o přestupku z moci úřední
Podnět k ustanovení opatrovníka účastníkovi přestupkového řízení z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. f) správního řádu
Podnět k zahájení řízení o předběžné otázce
Podnět k zahájení správního řízení z úřední povinnosti
Podnět k zastavení exekuce - § 115 písm. b) správního řádu
Podnět k zastavení exekuce - § 115 písm. e) správního řádu
Podnět k zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. b) správního řádu
Podnět k zastavení řízení z důvodu uvedeného v § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu
Podnět účastníka řízení k opravě zřejmých nesprávnosti protokolu
Podnět účastníka řízení o přestupku k zahájení přezkumného řízení
Prohlášení účastníka řízení o přestupku o vzdání se práva na oznamování rozhodnutí
Prohlášení účastníka řízení o přestupku o vzdání se práva odvolání
Sdělení účastníků přestupkového řízení o zvolení společného zmocněnce
Stížnost na neposkytnutí součinnosti ze strany Policie ČR
Stížnost účastníka řízení o přestupku na nevhodné chování
Uplatnění nároku na náhradu škody v řízení o přestupku
Vyjádření oprávněného k žádosti povinného o odložení exekuce
Vyjádření oprávněného k žádosti povinného o odložení exekuce správním úřadem
Vyjádření osoby k možnosti ustanovení opatrovníkem účastníka přestupkového řízení
Vyjádření účastníka řízení o přestupku k podanému odvolání
Vyrozumění účastníka o zastavení odvolacího řízení z důvodů zpětvzetí odvolání
VZ190279
Zpětvzetí návrhu na zahájení řízení o tzv. návrhovém přestupku učiněné navrhovatelem
Zpětvzetí žádosti o zahájení řízení
Žádost jiné osoby než účastníka přestupkového řízení o nahlédnutí do správního spisu
Žádost o náhradu hotových výdajů a mzdy v řízení o přestupku
Žádost o odklad výkonu rozhodnutí z důvodu podání návrhu na přezkoumání rozhodnutí soudem
Žádost o povolení změny obsahu podání v přestupkovém řízení
Žádost o prominutí zmeškání lhůty k provedení úkonu
Žádost o předvedení svědka k ústnímu jednání
Žádost o snížení pořádkové pokuty
Žádost o snížení pořádkové pokuty v řízení o přestupku
Žádost o vyrozumění o provedených opatřeních
Žádost o zahájení řízení o žádosti
Žádost o zajištění důkazů
Žádost o zastavení exekuce - § 115 písm. a) správního řádu
Žádost o zastavení exekuce z důvodu uvedeného v § 115 písm. a) správního řádu
Žádost obecnému správci daně o provedení exekuce na peněžité plnění v řízení o přestupku
Žádost oprávněné osoby o zastavení exekuce - § 115 písm. c) správního řádu
Žádost oprávněného o nařízení exekuce
Žádost oprávněného o zastavení exekuce
Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních ve věci řízení o přestupku
Žádost podatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání
Žádost podatele o prodloužení lhůty k odstranění vad podání v přestupkovém řízení
Žádost podatele o vyrozumění, jak bylo s podnětem k zahájení řízení naloženo
Žádost povinného o odložení exekuce
Žádost povinného o odložení exekuce správním úřadem
Žádost účastníka přestupkového řízení o nahlédnutí do správního spisu
Žádost účastníka přestupkového řízení o poskytnutí informace o stavu řízení
Žádost účastníka řízení o opatření podkladu pro vydání rozhodnutí v přestupkovém řízení
Žádost účastníka řízení o opravu výroku písemného vyhotovení rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o poskytnutí informace o stavu řízení
Žádost účastníka řízení o prodloužení lhůty k provedení úkonu v přestupkovém řízení
Žádost účastníka řízení o prodloužení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí ve správním řízení
Žádost účastníka řízení o přestupku o atrakci - § 131 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.
Žádost účastníka řízení o přestupku o obnovu řízení - důvod podle § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu
Žádost účastníka řízení o přestupku o prominutí pořádkové pokuty
Žádost účastníka řízení o přestupku o uplatnění opatření proti nečinnosti
Žádost účastníka řízení o přestupku o vedení společného řízení
Žádost účastníka řízení o přestupku o vydání předběžného opatření
Žádost účastníka řízení o přestupku o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o přestupku o vyznačení doložky právní moci na stejnopisu rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o přestupku o vyznačení doložky vykonatelnosti na stejnopisu rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o to, aby mu bylo správním orgánem umožněno opatřit podklady pro vydání správního rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o umožnění nahlédnutí do správního spisu
Žádost účastníka řízení o vedení společného řízení
Žádost účastníka řízení o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o vyhotovení stejnopisu výroku rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci v řízení o přestupku