Rodinné právo

Naše služby v oblasti Rodinné právo zahrnují: 

1. Manželství

1.01. Vznik manželství

 • 1.01.01. - dotazník k uzavření manželství,
 • 1.01.02. - plná moc opravňující k zastupování snoubence - zmocnitele při uzavření manželství (plná moc k uzavření manželství prostřednictvím zástupce snoubence),
 • 1.01.03. - žádost o povolení sňatku v zastoupení.

1.02. Neplatnost a neexistence manželství

 • 1.02.01. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného s vdanou ženou,
 • 1.02.02. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného mezi sourozenci, popř. mezi předky a potomky,
 • 1.02.03. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného nezletilým starším šestnácti let bez přivolení soudu,
 • 1.02.04. návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu 16 let,
 • 1.02.05. návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena,
 • 1.02.06. návrh na zahájení řízení o povolení uzavřít manželství osobě, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.07. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jež byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo osobou, která trpí duševní poruchou, která by měla za následek zbavení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.08. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena nebo osobou, jež je stižena duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům,
 • 1.02.09. žaloba o vyslovení neplatnosti manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku bezprav. výhrůžky, omylu týkajícího se totožnosti jednoho ze snoubenců nebo povahy práv. úkonu uzavření manželství,
 • 1.02.10. žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného osobou, jejíž prohlášení o uzavření manželství bylo učiněno v důsledku donucení fyzickým násilím,
 • 1.02.11. žaloba o vyslovení neexistence manželství uzavřeného nezletilým mladším šestnácti let,

1.03. Vztahy mezi manžely

 • 1.03.1. žaloba o uložení povinnosti jednomu z manželů hradit náklady společné domácnosti,
 • 1.03.2. žaloba o nahrazení souhlasu jednoho z manželů při rozhodování o podstatné záležitosti rodiny.

1.04. Zánik manželství smrtí, prohlášením za mrtvého

 • 1.04.01. návrh na zahájení řízení o prohlášení manžela za mrtvého.

1.05. Rozvod

 • 1.05.01. žaloba o rozvod bezdětného manželství,
 • 1.05.02. žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodilo nezletilé dítě,
 • 1.05.03. žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodily nezletilé děti,
 • 1.05.04. žaloba o rozvod bezdětného manželství, bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též "nesporný", popř. "smluvený" rozvod)
 • 1.05.05. žaloba o rozvod manželství, z něhož se narodilo nezletilé dítě (nezletilé děti) bez zjišťování příčin rozvratu manželství (též "nesporný", popř. "smluvený" rozvod),
 • 1.05.06. smlouva upravující pro dobu po rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práv a povinností společného bydlení (a případnou vyživovací povinnost),
 • 1.05.07. návrh na zahájení řízení o zákaz styku prarodiče (popř. sourozence) nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.08. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu před a po rozvodu manželství jeho rodičů,
 • 1.05.09. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů,
 • 1.05.10. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody,
 • 1.05.11. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o střídavé výchově,
 • 1.05.12. návrh na zahájení řízení o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu manželství jeho rodičů - schválení dohody o společné výchově,
 • 1.05.13. mimosoudní dohoda rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým,
 • 1.05.14. návrh na zahájení řízení o schválení dohody rodičů nezletilého dítěte o styku s nezletilým,
 • 1.05.15. návrh na zahájení řízení o úpravu styku rodiče s nezletilým dítětem,
 • 1.05.16. návrh na zahájení řízení o úpravě výchovy, výživy a styku s nezletilým dítětem pro dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezletilého,
 • 1.05.17. návrh na zahájení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého dítěte v důsledku opakovaně bezdůvodného bránění oprávněnému rodiči ve styku s dítětem,
 • 1.05.18. návrh na zahájení řízení o omezení styku rodiče nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.19. návrh na zahájení řízení o zákaz styku rodiče nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.20. návrh na zahájení řízení o úpravu styku prarodiče s nezletilým dítětem - vnukem,
 • 1.05.21. návrh na zahájení řízení o úpravu styku sourozence s nezletilým dítětem - sourozencem,
 • 1.05.22. návrh na zahájení řízení o zákaz styku prarodiče (popř. sourozence) nezletilého dítěte s dítětem,
 • 1.05.23. návrh na zahájení řízení o změně úpravy výchovy nezletilého dítěte (změně výkonu rodičovských práv a povinností),
 • 1.05.24. oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího po rozvodu manželství.

2. Vztahy mezi rodiči a dětmi

2.01. Rodičovská zodpovědnost

 • 2.01.01. návrh na zahájení řízení o uložení povinnosti nezletilému dítěti, jež žije ve společné domácnosti s rodiči, přispívat na úhradu společných potřeb rodiny,
 • 2.01.02. návrh na zahájení řízení o schválení právního úkonu směřujícího k nakládání s majetkem nezletilého dítěte v neběžné záležitosti (schválení právního úkonu za nezletilého v neběžné záležitosti),
 • 2.01.03. návrh na zahájení řízení o určení jména nebo příjmení nezletilého dítěte soudem, nedohodli-li se na něm rodiče nezletilého,

2.02. Výchovná opatření

 • 2.02.01. návrh na zahájení řízení o pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.02. návrh na zahájení řízení o omezení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.03. návrh na zahájení řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti k nezletilému dítěti jednomu z rodičů,
 • 2.02.04. návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče,
 • 2.02.05. návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do společné výchovy manželů - jiných fyzických osob než rodičů,
 • 2.02.06. návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do pěstounské péče fyzické osobě,
 • 2.02.07. návrh na zahájení řízení o svěření nezletilého dítěte do společné pěstounské péče manželům,
 • 2.02.08. návrh na zahájení řízení o nařízení ústavní výchovy nezletilého dítěte,
 • 2.02.09. návrh na zahájení řízení o prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte pro dobu po dosažení jeho zletilosti,
 • 2.02.10. návrh na zahájení řízení o zrušení ústavní výchovy nezletilého dítěte,
 • 2.02.11. návrh na zahájení řízení o rozhodnutí soudu, nedohodnou-li se rodiče o podstatné věci při výkonu rodičovské zodpovědnosti (návrh na udělení souhlasu k podání žádosti o změnu příjmení nezletilého dítěte),
 • 2.02.12. návrh na prodloužení ústavní výchovy nezletilého dítěte po dosažení jeho zletilosti,

2.03. Určení rodičovství

 • 2.03.01. žaloba zletilé fyzické osoby o určení otcovství k ní,
 • 2.03.02. žaloba matky nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy),
 • 2.03.03. žaloba muže, jenž o sobě tvrdí, že je otcem nezletilého dítěte o určení otcovství k tomuto dítěti (a návrh na úpravu jeho výchovy a výživy),
 • 2.03.04. žaloba o určení otcovství k dítěti, jehož domnělý otec zemřel,
 • 2.03.05. žaloba potomka zemřelé fyzické osoby o určení otcovství k této zemřelé osobě,
 • 2.03.06. žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
 • 2.03.07. žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství manžela matky k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem od uzavření manželství a třístým dnem po tom, kdy manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné,
 • 2.03.08. žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době mezi stoosmdesátým dnem a třístým dnem od umělého oplodňování vykonaného se souhlasem manžela matky,
 • 2.03.09. žaloba manžela matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému, narodil-li se tento v době před stoosmdesátým dnem od uzavření manželství,
 • 2.03.10. žaloba muže, jehož otcovství k nezletilému dítěti bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, o popření otcovství k nezletilému,
 • 2.03.11. žaloba matky nezletilého dítěte o popření otcovství k nezletilému muže, jehož otcovství k nezletilému bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů.

3. Výživné

3.01. Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

 • 3.01.01. návrh na zahájení řízení o zvýšení výživného pro nezletilého
 • 3.01.02. návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu nežijí,
 • 3.01.03. návrh na zahájení řízení o stanovení výživného pro nezletilé dítě, jehož rodiče spolu žijí,
 • 3.01.04. žaloba o stanovení výživného pro zletilé dítě,
 • 3.01.05. žaloba o stanovení výživného dětí k rodičům.

3.02. Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými

 • 3.02.01. žaloba o stanovení vyživovací povinnosti potomků k jejich předkům,
 • 3.02.02. návrh na stanovení vyživovací povinnosti předků k nezletilým potomkům.

3.03. Vyživovací povinnost mezi manžely

3.04. Výživné rozvedeného manžela

3.05. Výživné pro neprovdanou matku

4. Společné jmění manželů

 • Dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství - s vypořádáním věcí tvořících obvyklé vybavení rodinné domácnosti účastníků
 • Žaloba o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství
 • Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze při zajištění bytové náhrady
 • Smlouva o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželství - verze s vypořádáním nemovitosti v SJM
 • Smlouva o vypořádání práv a povinností společného bydlení manželů po rozvodu - verze ve společném bytě
 • Žaloba na zrušení společného nájmu bytu po rozvodu manželství