Správní právo

Naše služby v oblasti Správní právo zahrnují: 
Čestné prohlášení právnické osoby
Návrh na registraci honebního společenstva
Návrh na uznání honitby
Návrh na zastavení řízení na základě zpětvzetí návrhu na jeho zahájení
Návrh oprávněného na soudní výkon správního rozhodnutí
Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu na střední školu
Oznámení o konání veřejné sbírky prostřednictvím veřejných kulturních a sportovních vystoupení nebo jiných všeobecně přístupných akcí
Oznámení právnické osoby o změně údajů uvedených v oznámení konání veřejné sbírky
Oznámení zákonného zástupce o plnění povinné školní docházky mimo území České republiky
Plná moc pro fyzickou osobu pověřenou prováděním veřejné sbírky
Podnět k zahájení řízení o zrušení živnostenského oprávnění - důvod podle § 58 odst. 1 písm. a) zák. č. 455/1991 Sb.
Podnět účastníka řízení k prohlášení nicotnosti
Podnět účastníka řízení k zahájení přezkumného řízení
Sběrací listina
Sdělení studenta o ukončení vzdělávání na vyšší odborné škole
Sdělení žáka o ukončení vzdělávání na střední škole
Souhlas vlastníka nebo uživatele pozemku s užitím pozemku pro konání shromáždění
Stanovy honebního společenstva
VZ110445
Žádost o odložení povinné školní docházky
Žádost o ověření sběracích listin
Žádost o povolení individuálního vzdělávání žáka
Žádost o povolení přestupu žáka do jiné základní školy
Žádost o přerušení vzdělávání na střední škole
Žádost o přestupu žáka střední školy do jiné střední školy
Žádost o přezkoumání výsledků žáka
Žádost o přezkoumání výsledků žáka
Žádost o přijetí k povinné školní docházce
Žádost o souhlas s odmítnutím provedení úkonu v rámci dožádání
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání na střední škole
Žádost o zařazení dítěte do mateřské školy
Žádost o závazné stanovisko
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění - § 58 odst. 1 písm. c) zák. č. 455/1991 Sb.
Žádost obecnému správci daně o provedení exekuce na peněžité plnění soudem
Žádost právnické osoby konající veřejnou sbírku adresovaná poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby o poskytnutí informace o počtu zaslaných dárcovských textových zpráv
Žádost studenta o opakovaní ročníku
Žádost studenta o ukončení přerušení vzdělávání na vyšší odborné škole
Žádost studenta vyšší odborné školy o přerušení vzdělávání
Žádost studenta vyšší odborné školy o přestup do jiné vyšší odborné školy
Žádost svolavatele shromáždění o poskytnutí ochrany konanému shromáždění
Žádost účastníka řízení o obnovu řízení z důvodu uvedených v § 100 odst. 1 písm. b) správního řádu
Žádost účastníka řízení o obnovu řízení z důvodu uvedených v ust. § 100 odst. 1 písm. a) správního řádu
Žádost účastníka řízení o přikázání věci jinému věcně příslušnému úřadu z důvodu uvedeného v § 131 odst. 2 písm. b) správního řádu
Žádost účastníka řízení o vyloučení odkladného účinku podaného odvolání
Žádost zákonného zástupce o opakovaní ročníku ze závažných zdravotních důvodů (žák již jednou na daném stupni ročník opakoval)
Žádost zákonného zástupce o převedení žáka, který plní povinnou školní docházku na střední škole, do odpovídajícího ročníku spádové základní školy
Žádost zákonného zástupce o stanovení náhradního termínu opravné zkoušky
Žádost zákonného zástupce žáka o uvolnění z vyučování některého předmětu
Žádost žadatele o postoupení věci k vyřízení jinému správnímu úřadu
Žádost žáka o uvolnění z vyučování některého předmětu