Stavební řízení

Naše služby v oblasti Stavební řízení právo zahrnují: 
Návrh na zrušení ustanovení znalce ve správním řízení
Návrh účastníka řízení na ustanovení znalce k posouzení odborné otázky
Odpor proti příkazu
Odvolání účastníka řízení
Oznámení o zániku funkce opatrovníka
Plná moc udělená účastníkovi řízení pro část řízení
Podnět k ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. a) správního řádu
Podnět k ustanovení opatrovníka účastníkovi řízení z důvodu podle § 32 odst. 2 písm. b) správního řádu
Podnět k zastavení exekuce z důvodů uvedených v § 115 písm. e) správního řádu
Prohlášení se účastníkem řízení
Prohlášení účastníka řízení o vzdání se práva odvolání
Prohlášení účastníka řízení se o vzdání se práva na oznamování rozhodnutí
Sdělení účastníka řízení o zahájení řízení o předběžné otázce
Souhlas účastníka řízení s přerušením řízení
Stížnost dotčené osoby
Ukončení zastupování a výpověď plné moci účastníkem řízení
Vyjádření účastníka řízení k podanému odvolání
Vyjádření žadatele ke zpětvzetím žádosti na zahájení řízení
Vzdání se práva účasti u ústního jednání
Žádost účastníka řízení o prominutí pořádkové pokuty
Žádost jiné osoby než účastníka řízení o nahlédnutí do správního spisu
Žádost o přečtení spisu osobě nevidomé správním úřadem
Žádost o přezkoumání postupu soudního znalce
Žádost o určení právního vztahu
Žádost účastníka řízení nadřízenému úřadu o atrakci z důvodu podle § 131 odst. 1 písm. a) tr. řádu
Žádost účastníka řízení o pokračování v řízení o žádosti
Žádost účastníka řízení o potvrzení ústně vyhlášeného rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o prodloužení lhůty k provedení úkonů
Žádost účastníka řízení o prodloužení lhůty pro seznámení s podklady rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o přerušení řízení
Žádost účastníka řízení o uplatnění opatření proti nečinnosti
Žádost účastníka řízení o uznání úkonů učiněných v jeho prospěch jinou osobou než zástupcem
Žádost účastníka řízení o vydání předběžného opatření
Žádost účastníka řízení o vyhotovení stejnopisu výroku rozhodnutí s vyznačením doložky právní moci
Žádost účastníka řízení o vyznačení doložky právní moci na stejnopisu rozhodnutí
Žádost účastníka řízení o vyznačení doložky vykonatelnosti na stejnopisu rozhodnutí