Trestní právo

Naše služby v oblasti Trestní právo zahrnují:
Dohoda obviněného a poškozeného o náhradě způsobené škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání.
Nabídka peněžité záruky učiněná obviněným
Nabídka peněžité záruky učiněná osobou odlišnou od obviněného
Námitka podjatosti soudce v řízení podle hlavy třetí zákona o soudnictví ve věcech mládeže
Námitky proti opatření o přibrání státního orgánu, vědeckého ústavu, vysoké školy nebo instituce specializované na znaleckou činnost k vypracování znaleckého posudku
Námitky proti opatření o přibrání znalce
Návrh advokáta na vyloučení soudce nebo přísedícího z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 tr. řádu
Návrh důvěryhodné osoby na zproštění závazku odpovědnosti za mladistvého, jehož vazba byla nahrazena umístěním v péči důvěryhodné osoby
Návrh léčené osoby na propuštění ze zabezpečovací detence
Návrh léčené osoby na ukončení ochranného léčení z důvodu nemožnosti dosažení účelu ochranného léčení
Návrh mladistvého na povolení odkladu výkonu trestního opatření odnětí svobody
Návrh mladistvého na propuštění z ochranné výchovy
Návrh mladistvého na upuštění od výkonu ochranné výchovy
Návrh mladistvého na změnu ochranné výchovy na ústavní výchovu
Návrh mladistvého na zproštění závazků nahrazující jeho vazbu umístěním v péči důvěryhodné osoby
Návrh na změnu výše peněžité záruky
Návrh na zrušení peněžité záruky
Návrh obviněného (obžalovaného) na přiznání nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu
Návrh obviněného na odnětí a přikázání věci (na delegaci)
Návrh obviněného na podmíněné zastavení trestního stíhání
Návrh obviněného na povolení obnovy řízení
Návrh obviněného na schválení narovnání
Návrh obviněného na upuštění od výkonu ochranného léčení
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. b) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. d) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. e) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm. f) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.a) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 1 písm.c) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. a) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. b) trestního řádu
Návrh obviněného na zastavení trestního stíhání dle § 172 odst. 2 písm. c) trestního řádu
Návrh odsouzeného na poskytnutí přiměřené lhůty k obstarání záležitostí na území České republiky
Návrh odsouzeného na změnu druhu a místu výkonu trestu obecně prospěšných prací
Návrh odsouzeného na zrušení pravomocného rozsudku, který byl vydán v řízení proti uprchlému
Návrh oprávněné osoby na povolení obnovy řízení
Návrh osoby, která vykonává ochranného léčení, na změnu způsobu výkonu ochranného léčení
Návrh podezřelého na vyřešení věci narovnáním ve zkráceném řízení
Návrh poškozeného na přiznání nároku na náhradu škody nebo nemajetkové ujmy nebo bezdůvodného obohacení
Návrh poškozeného na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu
Návrh poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů souvisejících s účasti poškozeného v trestním řízení
Návrh poškozeného na zajištění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení
Návrh poškozeného na zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování z důvodu uvedených v § 40a odst. 1 tr. řádu
Návrh poškozeného, kterému byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, na zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování
Návrh ustanoveného zmocněnce poškozeného na přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného vůči státu
Návrh zájmového sdružení občanů na podmíněné upuštění od výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Návrh zákonného zástupce mladistvého na povolení odkladu výkonu trestního opatření odnětí svobody
Návrh zákonného zástupce mladistvého na propuštění z ochranné výchovy
Návrh zákonného zástupce mladistvého na změnu dohledu probačního úředníka uloženého mladistvému
Návrh zákonného zástupce mladistvého na změnu probačního programu uloženého mladistvému
Návrh zákonného zástupce mladistvého na změnu výchovných omezení uložených mladistvému
Návrh zákonného zástupce mladistvého na změnu výchovných povinností uložených mladistvému
Návrh zákonného zástupce mladistvého na zrušení napomenutí s výstrahou uloženého mladistvému
Návrh zmocněnce poškozeného na zproštění povinnosti zastupovaní poškozeného, kterému byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu
Návrhy stran na provedení důkazů u hlavního líčení obžalovanému, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena
Odpor obviněného proti trestnímu příkazu
Odvolání obžalovaného proti rozsudku
Odvolání poškozené osoby do rozsudku - do výroku o náhradě škody
Odvolání souhlasu mladistvého s uložením výchovného opatření před rozhodnutím ve věci samé
Odvolání souhlasu osoby se sledováním
Odvolání zúčastněné osoby proti rozsudku - do výroku o zabrání věci
Omluva obžalovaného jeho neúčasti u hlavního líčení
Oznámení obhájce, že se hodlá zúčastnit vyšetřovacích úkonů
Oznámení obviněného o změně obhájce
Oznámení obviněného o zvolení dalšího obhájce včetně určení obhájce pro přijímání písemností a vyrozumívání o úkonech trestního řízení.
Oznámení odsouzeného o úhradě peněžitého trestu po nařízení náhradního trestu odnětí svobody s žádosti o postup podle § 344 odst. 3 trestního řádu
Písemné prohlášení poškozeného k okolnostem podle § 310 trestního řádu
Písemný slib obviněného
Podnět mladistvého k upuštění od výkonu trestního opatření odnětí svobody, jehož výkon byl odložen na dobu potřebnou k dokončení vzdělání nebo jiné přípravy k povolání
Podnět odsouzeného na upuštění od výkonu zabezpečovací detence z důvodu uvedených v § 356 odst. 2 trestního řádu
Podnět odsouzeného o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku z důvodu uvedených v § 327 odst. 1 trestního řádu
Prohlášení důvěryhodné osoby o souhlasu s umístěním mladistvého v její péči jako náhrady za vazbu
Prohlášení o vzdání se práva stížnosti oprávněnou osobou
Prohlášení obviněného o nepožadování překladu rozhodnutí uvedených v § 28 odst. 2 tr. řádu
Prohlášení obviněného o souhlasu s projednáním dovolání v neveřejném zasedání
Prohlášení obviněného o vzdání se práva na obhájce
Prohlášení obviněného o zpětvzetí vzdání se práva na obhájce
Prohlášení obviněného podle § 172 odst. 4 trestního řádu o trvání na projednání věci
Prohlášení obviněného, které skutečnosti považuje za nesporné
Prohlášení obviněného, že trvá na projednání věci zastavené důvodu uvedených v § 11 odst. 1 písm. a, b, i) tr. řádu
Prohlášení obžalovaného o tom, že trvá na projednání věci zastavené odvolacím soudem podle § 257 odst. 2 trestního řádu
Prohlášení oprávněné osoby o zpětvzetí podaného dovolání
Prohlášení poškozeného o vzdání se procesních práv poškozeného
Prohlášení příjemce peněžité částky určené k obecně prospěšným účelům o odmítnutí této částky příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky proti rozhodnutí o nepropuštění z ochranné výchovy
Sdělení obžalovaného o právech jiných osob k zajištěnému majetku
Sdělení obžalovaného o právech jiných osob k zajištěnému majetku
Sdělení poškozeného o určení adresy pro účely doručování
Sdělení zákonného zástupce o zvolení obhájce obviněnému, který je zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům je omezena
Souhlas mladistvého s uložením výchovného opatření před rozhodnutím ve věci samé
Souhlas obviněného s narovnáním
Souhlas obviněného s podmíněným zastavením trestního stíhání
Souhlas obviněného se složením peněžité jistoty jinou osobou
Souhlas obviněného se zpětvzetím návrhu na obnovu řízení
Souhlas obžalovaného se zpětvzetím podaného odvolání osobami uvedenými v § 247 odst. 2 tr. řádu
Souhlas odsouzeného s výkonem trestu obecně prospěšných prací mimo obvod soudu, ve kterém bydlí
Souhlas odsouzeného s vyžádáním lékařských zpráv o jeho zdravotním stavu
Souhlas odsouzeného s vyžádáním zprávy o stavu jeho převýchovy zájmovým sdružením občanů
Souhlas osoby se sledováním
Souhlas podezřelého s narovnáním ve zkráceném řízení
Souhlas poškozeného s narovnáním
Souhlas poškozeného s narovnáním ve zkráceném řízení
Souhlas poškozeného s trestním stíháním
Souhlas uživatele jiných prostor a pozemků s prohlídkou
Souhlas uživatele odposlouchávané stanice s odposlechem a záznamem telekomunikačního provozu
Souhlas uživatele se zjištěním údajů o uskutečněném telekomunikačním provozu
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí o změnu způsobu výkonu ochranného léčení
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí soudu o dalším trvání zabezpečovací detence
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí soudu o propuštění z ochranného léčení za současného uložení dohledu
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí soudu o změně ochranného léčení na zabezpečovací detenci bez podmínek § 100 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí soudu o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení
Stížnost léčené osoby proti rozhodnutí soudu prodloužení ochranného léčení
Stížnost majitele účtu proti rozhodnutí o zajištění peněžitých prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o nepropuštění z ochranné výchovy
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o neupuštění od výkonu ochranné výchovy
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o nezahlazení odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o prodloužení ochranné výchovy
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o změně ochranné výchovy na ústavní výchovu
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy a pokračování v ochranné výchově
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s nabídkou nahrazení vazby písemným slibem v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby a písemným slibem v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nabídky peněžité záruky v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu a nenahrazení vazby umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby a písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby s návrhem na nahrazení vazby jeho umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravné řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudu o neupuštění od výkonu trestního opatření odnětí svobody, jehož výkon byl odložen za účelem dokončení vzdělání nebo jiné přípravy k povolání
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. za souhlasu státní zástupce
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka mladistvému v řízení před soudem
Stížnost mladistvého proti rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost mladistvého proti usnesení soudce o vzetí do vazby s návrhem na nahrazení vazby písemným slibem a dohledem probačního úředníka osoby v přípravném řízení
Stížnost obhájce proti rozhodnutí o předání ke kárnému postihu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí na vydání povolení, že po omezenou dobu může vykonávat konkrétně vymezenou činnost, jejíž výkon byl obviněnému zakázán podle § 88c písm. i) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí na vydání povolení, že se obviněný po stanovenou dobu může zdržovat na konkrétně vymezeném místě, na které se vztahuje zákaz zdržování se podle § 88c písm. d) tr. řádu

Stížnost obviněného proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy řízení
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o pokračování v trestním stíhání, které bylo podmíněně zastaveno
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o povolení setkání obviněného s poškozeným nebo osobou jemu blízkou nebo jinou osobou při uložení zákazu styku s určitými osobami podle § 88c písm. a) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení omezení spočívajícího v zákazu vycestování do zahraničí
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. a) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. b) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. c) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. d) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. e) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. f) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. g) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. h) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o uložení předběžného opatření podle § 88c písm. i) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o upuštění od výkonu ochranného léčení
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o vyloučení zvoleného obhájce z obhajování
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí nabízené záruky důvěryhodné osoby nebo zájmového sdružení občanů
Stížnost obviněného proti rozhodnutí o zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování
Stížnost obviněného proti rozhodnutí policejního orgánu o zahájení trestního stíhání
Stížnost obviněného proti rozhodnutí předsedy senátu o předání peněžité částky určené na k obecně prospěšným účelům jiné obci nebo právnické osobě
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o omezeních obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o ponechání ve vazbě podle § 72 odst. 3 trestního řádu (do 30 dnů ode dne podání obžaloby)
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o ponechání ve vazbě podle § 72 odst. 3, věta druhá, tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o prodloužení lhůty pozorování ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o prodloužení trvání omezení uložených ve výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o propuštění z ochranného léčení
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o připadnutí peněžité záruky státu z důvodu uvedených v § 73a odst. 4 tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby z důvodu porušení povinností uložených v souvislosti s nahrazením vazby písemným slibem
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby z důvodu, že nesplnil opatření uložená mu v souvislosti s nahrazením vazby zárukou důvěryhodné osoby nebo zájmového sdružení občanů
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby z důvodu, že nesplnil povinnosti uložené mu v souvislosti s nahrazením vazby dohledem probačního úředníka
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí nabídky peněžité záruky podle § 73a odst. 2 písm. b) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu jako náhrady za vazbu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky podle § 73 odst. 1 písm. a) tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zajištění majetku
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby peněžitou zárukou
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o zrušení omezení uložených ve výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby dle § 71 ods. 3 tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o dalším trvání vazby dle § 74 odst. 4 tr. řádu
Stížnost obviněného proti rozhodnutí státního zástupce o postoupení věci jinému orgánu
Stížnost obžalovaného proti rozhodnutí soudu o vrácení věci státnímu zástupci k došetření
Stížnost odsouzené proti rozhodnutí o nepovolení odkladu výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu těhotenství nebo péče o novorozené dítě
Stížnost odsouzené proti rozhodnutí o nepovolení přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu těhotenství nebo péče o novorozené dítě
Stížnost odsouzené proti rozhodnutí soudu o odvolání odkladu či přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací důvodu těhotenství či péče o novorozené dítě
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o neosvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o neupuštění od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o odvolání odkladu výkonu trestu domácího vězení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o odvolání přerušení výkonu trestu domácího vězení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o použití amnestie
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení po uplynutí zákonné lhůty
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti či návrhu na vyjmutí určitých prostředků nebo věci z uloženého trestu propadnutí majetku
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o propuštění z vyhošťovací vazby s nepřijetím záruky
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zahlazení odsouzení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o změně výměry trestu z důvodu použití amnestie
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o žádosti o odložení výkonu trestu domácího vězení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o žádosti o odložení výkonu trestu vyhoštění z důvodu žádosti o udělení mezinárodní ochrany
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí o žádosti o přerušení výkonu trestu domácího vězení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o jeho povinnosti nahradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce poškozenému
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o odkladu výkonu trestu ze zdravotních důvodů
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o tom, jakou část z nařízeného náhradního trestu odnětí svobody je odsouzený povinen vykonat z důvodu úhrady peněžitého trestu nebo jeho části
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o zamítnutí jeho žádosti o přerušení výkonu trest odnětí svobody z důvodů uvedených v § 325 odst. 1 trestního řádu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí předsedy senátu o žádosti odsouzeného o povolení zaplacení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve splátkách
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o nařízení náhradního trestu odnětí svobody nebo jeho poměrné části za trest peněžitý
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o neosvědčení se ve zkušební době podmíněného propuštění
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o neosvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o neosvědčení ve zkušební době podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní nebo jiné společenské akce
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o nepovolení odkladu či přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o nepovolení odkladu výkonu trestu obecně prospěšných prací z důležitých důvodů
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o neupuštění od výkonu peněžitého trestu nebo jeho části
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o nezapočítání doby, po kterou mu byl přerušen výkon trestu odnětí svobody za účelem léčebné péče ve zdravotnickém zařízení mimo věznici, do výkonu trestu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o odvolání odkladu či přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o odvolání odkladu či přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu výkonu základní vojenské služby či civilní služby
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o odvolání odkladu výkonu trestu obecně prospěšných prací z důležitých důvodů
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (negativnímu)
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 331 odst. 3 trestního řádu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o podmíněném upuštění od výkonu trestu zákazu činnosti
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o ponechání odsouzeného ve vyhošťovací vazbě
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o povinnosti k náhradě nákladů trestního řízení a jejich výši
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o přeměně podmíněně odloženého trestu odnětí svobody
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o přeměně podmíněně odloženého trestu s dohledem na nepodmíněný trest odnětí svobody
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku na trest domácího vězení
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o přeměně trestu obecně prospěšných prací nebo jeho zbytku na trest odnětí svobody
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu dlouhodobé neschopnosti trest vykonat ze zdravotních důvodů
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku z důvodů uvedených v § 327 odst. 4 trestního řádu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o upuštění od výkonu zbytku trestu obecně prospěšných prací z důvodu dlouhodobé neschopnosti trest vykonat ze zdravotních důvodů
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vyhošťovací vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti odsouzeného o odložení složení peněžité částky určené pro peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o započítání vazby a trestu
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu o změně způsobu výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost odsouzeného proti rozhodnutí soudu podle § 328 odst. 2 tr. řádu
Stížnost odsouzeného proti usnesení soudu o zamítnutí žádosti o propuštění z vyhošťovací vazby
Stížnost odsouzeného proti zamítnutí žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku
Stížnost oprávněné osoby proti rozhodnutí o žádosti o omezení zajištění nemovitosti
Stížnost oprávněné osoby proti rozhodnutí o žádosti o zrušení zajištění nemovitosti
Stížnost oprávněné osoby proti rozhodnutí státního zástupce o ustanovení opatrovníka poškozenému v přípravném řízení
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o nařízení pozorování mladistvého ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o návrhu na zrušení peněžité záruky
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o omezení výše peněžité jistoty k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o přenechání ke kázeňskému potrestání nebo pořádkovému opatření
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za obhajobu obviněného vůči státu (obhájce byl obviněnému buď ustanoven, nebo byl obviněnému přiznán nárok na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu)
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o přiznání odměny a náhrady hotových výdajů za zastupování poškozeného vůči státu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o schválení narovnání
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o upuštění od zajišťovacích úkonů na majetku obviněného k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o vrácení věci nebo vydání věci, která byla vydána či odňata
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zajištění nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zajištění nemovitosti
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zajištění peněžitých prostředků na účtu banky
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zajištění zaknihovaných cenných papírů
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na změnu výše peněžité záruky
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu banky
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu banky
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zrušení peněžité jistoty k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí o zrušení zajištění majetku obviněného k uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí předsedy senátu o návrhu poškozeného na uložení povinnosti odsouzenému nahradit náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení nebo jiných nákladů souvisejících s účasti poškozené
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí samosoudce podle § 314c odst. 1 trestního řádu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o dalším trvání zabezpečovací detence
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o neupuštění od výkonu zabezpečovací detence
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o podle § 223a odst. 2 tr. řádu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o prodloužení ochranného léčení
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o propuštění z ochranného léčení za současného uložení dohledu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o propuštění ze zabezpečovací detence
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o uložení ochranného léčení a zabrání věci na návrh státního zástupce
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka v řízení o zabrání věci
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o zajištění jiné majetkové hodnoty
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na ukončení ochranného léčení
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o změně ochranného léčení na zabezpečovací detenci bez podmínek § 100 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o změně zabezpečovací detence na ochranné léčení
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu o žádosti vlastníka jiné majetkové hodnoty o zrušení zajištění
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu podle § 231 odst.1 tr. řádu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutí soudu pro mládež o prodloužení lhůty pozorování mladistvého ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu
Stížnost oprávněných osob proti rozhodnutu soudu o žádosti vlastníka jiné majetkové hodnoty o omezení zajištění
Stížnost osob oprávněných podat návrh na změnu výše peněžité záruky proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí návrhu na změnu výše peněžité záruky v přípravném řízení
Stížnost osob oprávněných podat návrh na zrušení peněžité záruky proti rozhodnutí státního zástupce o zamítnutí návrhu na zrušení peněžité záruky - přípravné řízení
Stížnost osob oprávněných podat stížnost proti rozhodnutí soudu o vzetí obviněného do vazby
Stížnost osoby, které byla uložená zabezpečovací detence, proti rozhodnutí soudu o neupuštění od výkonu zabezpečovací detence
Stížnost osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je odsouzený podle zákona povinen pečovat, proti rozhodnutí o zamítnutí jeho žádosti na vyjmutí určitých prostředků nebo věci z uloženého trestu propadnutí majetku
Stížnost podezřelého proti usnesení o neosvědčení se ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
Stížnost podezřelého proti usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání ve zkráceném řízení
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí o omezení zajištění majetku obviněného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody nebo o vynětí věci ze zajištění
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí o osvědčení ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti na vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí o zrušení zajištění majetku obviněného k uspokojení jeho nároku na náhradu škody
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o návrhu na přiznání nároku na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí soudu o zproštění ustanoveného zmocněnce povinnosti zastupování
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce o postoupení věci jinému orgánu
Stížnost poškozeného proti rozhodnutí státního zástupce zastavení trestního stíhání
Stížnost poškozeného proti usnesení o osvědčení ve zkušební době podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
Stížnost poškozeného proti usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání ve zkráceném řízení
Stížnost proti rozhodnutí o opravě vyhotovení a opisu rozsudku
Stížnost proti rozhodnutí o svědečném
Stížnost proti rozhodnutí o žádosti o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva
Stížnost proti rozhodnutí o žádosti o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva
Stížnost proti rozhodnutí o žádosti oprávněné osoby o omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů
Stížnost proti rozhodnutí soudu o nařízení pozorování obviněného ve zdravotnickém zařízení nebo zvláštním oddělení nápravného zařízení za účelem vyšetření duševního stavu
Stížnost proti rozhodnutí soudu o podmíněném upuštění od výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Stížnost proti rozhodnutí soudu o zamítnutí žádosti odsouzeného o propuštění z vyhošťovací vazby na svobodu za současného nepřijetí peněžité záruky podle § 73a odst. 1 trestního řádu
Stížnost příbuzného mladistvého v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí o zrušení podmíněného umístění mladistvého mimo výchovné zařízení a pokračování ve výkonu ochranné výchovy
Stížnost příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí o prodloužení ochranné výchovy
Stížnost příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky proti rozhodnutí o neupuštění od výkonu ochranné výchovy
Stížnost příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky proti rozhodnutí o podmíněném umístění mladistvého mimo výchovné zařízení
Stížnost příbuzného v pokolení přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky, mladistvého proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí o změně ochranné výchovy na ústavní výchovu
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy a pokračování v ochranné výchově
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí soudu o neupuštění od výkonu trestního opatření odnětí svobody, jehož výkon byl odložen za účelem dokončení vzdělání nebo jiné přípravy k povolání
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. za souhlasu státní zástupce
Stížnost příbuzného v pokolením přímém, sourozence, osvojitele, manžela, družky mladistvého proti rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby v přípravné řízení
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost sourozence mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost státního zástupce proti rozhodnutí soudce o propuštění mladistvého z vazby na svobodu za současného přijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost ustanoveného obhájce proti rozhodnutí o zproštění povinnosti obhajování
Stížnost zájmového sdružení občanů proti rozhodnutí o nezahlazení odsouzení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o nepropuštění z ochranné výchovy
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o neupuštění od výkonu ochranné výchovy
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o podmíněném umístění mimo výchovné zařízení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí peněžité záruky a písemného slibu mladistvého v přípravném řízení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o zahlazení odsouzení k trestnímu opatření odnětí svobody
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na podmíněné propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb.
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o změně ochranné výchovy na ústavní výchovu
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o zrušení podmíněného umístění mladistvého mimo výchovné zařízení a pokračování ve výkonu ochranné výchovy
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí o zrušení ústavní výchovy a pokračování v ochranné výchově
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí písemného slibu mladistvého a nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby a písemného slibu mladistvého v přípravném řízení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti o propuštění z vazby na svobodu za současného nenahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudu o podmíněném propuštění mladistvého z výkonu trestu odnětí svobody podle § 78 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. za souhlasu státní zástupce
Stížnost zákonného zástupce mladistvého proti rozhodnutí soudu o žádosti o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Stížnost zákonného zástupce proti rozhodnutí státního zástupce o ustanovení opatrovníka obviněnému v přípravném řízení
Stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby v přípravném řízení
Stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o vzetí do vazby za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost zákonných zástupců mladistvého proti rozhodnutí soudce o zamítnutí žádosti mladistvého o propuštění z vazby na svobodu za současného nepřijetí záruky důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Stížnost zákonných zástupců mladistvého proti usnesení soudce o vzetí mladistvého do vazby za současného nepřijetí písemného slibu v přípravném řízení
Stížnost zvoleného obhájce proti rozhodnutí o vyloučení z obhajování obviněného
Stížnosti obviněného proti rozhodnutí soudu o zrušení přiznaného nároku na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu
Stížnosti oprávněné osoby proti rozhodnutí o omezení zajištění nemovitosti
Stížnosti proti rozhodnutí o nevyloučení soudce nebo přísedícího z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodu uvedených v § 30 odst. 1 trestního řádu
Trestní oznámení učiněné ústně do protokolu
Trestní oznámení učiněné v písemné formě
Upozornění obviněného a obhájce policejním orgánem na možnost seznámit se s vyšetřovacím spisem po skončení vyšetřování
Vyjádření obviněného k vyloučení zvoleného obhájce z obhajování
Vyjádření obviněného k zproštění ustanoveného obhájce povinnosti obhajování
Vyjádření účastníka řízení k zpětvzetí návrhu státního zástupce na zahájení řízení
Vyjádření ustanoveného obhájce k zproštění povinnosti obhajování
Vyjádření zúčastněné osoby k návrhu státního zástupce na zabrání věci nebo jiné majetkové hodnoty
Vyjádření zvoleného obhájce k vyloučení z obhajování
Vyrozumění poškozeného o zvolení zmocněnce
Vzdání se práva odporu obviněným
Vzdání se práva odvolání oprávněnými osobami
Zpětvzetí návrhu na povolení obnovy řízení obviněným
Zpětvzetí návrhu na povolení obnovy řízení oprávněnou osobou
Zpětvzetí podaného odvolání oprávněnými osobami
Zpětvzetí prohlášení obviněného o trvání na projednání věci
Zpětvzetí souhlasu poškozeného s trestním stíháním
Žádost jiné osoby o nahlédnutí do spisu
Žádost léčené osoby na změnu zabezpečovací detence na ochranné léčení
Žádost majitele nemovitosti o omezení zajištění nemovitosti
Žádost majitele účtu o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu u banky
Žádost majitele účtu o omezení zajištění peněžitých prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva
Žádost majitele účtu o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu u banky
Žádost majitele účtu o zrušení zajištění peněžitých prostředků na účtu u spořitelního a úvěrového družstva
Žádost mladistvého na podmíněné umístění mimo výchovné zařízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby peněžitou zárukou v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby písemným slibem a dohledem probačního úředníka v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby písemným slibem v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby umístěním v péči důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby a písemným slibem v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu s návrhem nahrazení vazby zárukou důvěryhodné osoby v přípravném řízení
Žádost mladistvého o propuštění z vazby na svobodu v přípravném řízení
Žádost mladistvého o zahlazení odsouzení k trestnímu opatření trestu odnětí svobody
Žádost mladistvého odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Žádost o odsouzeného o propuštění z vyhošťovací vazby
Žádost o odsouzeného o propuštění z vyhošťovací vazby s nabídkou nahrazení vazby písemným slibem
Žádost o povolení setkání obviněného s poškozeným nebo osobou jemu blízkou nebo jinou osobou při uloženém zákazu styku s určitými osobami podle § 88c písm. a) tr. řádu
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce
Žádost o vrácení nebo vydání věci, která byla vydána či odňata
Žádost obviněného o navracení lhůty k podání opravného prostředku
Žádost obviněného o povolení po stanovenou dobu se zdržovat na konkrétně vymezeném místě, na které se vztahuje zákaz zdržování se podle § 88c písm. d) tr. řádu
Žádost obviněného o povolení vstupu do obydlí z důvodu vzetí věcí nezbytných pro podnikání nebo výkon povolání při trvání předběžného opatření podle § 88c písm. b) tr. řádu
Žádost obviněného o povolení vycestování do zahraničí při uložení předběžného opatření podle § 88c písm. e) tr. řádu z důležitých důvodů
Žádost obviněného o povolení vycestování do zahraničí z důležitých důvodů
Žádost obviněného o povolení výkonu konkrétně vymezené činnosti na omezenou dobu, na kterou se vztahuje předběžné opatření podle § 88c písm. i) tr. řádu
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby dohledem probačního úředníka
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby peněžitou zárukou
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby písemným slibem
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s nabídkou nahrazení vazby zárukou zájmového sdružení občanů nebo zárukou důvěryhodné osoby
Žádost obviněného o propuštění z vazby na svobodu s návrhem na nahrazení vazby opatřením podle § 73 odst. 1 písm. a) - c) tr. řádu včetně uložení předběžného opatření
Žádost obviněného o upuštění od zajišťovacích úkonů k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty
Žádost obviněného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si obviněný vyžádá
Žádost obviněného o zrušení omezení uložených ve výkonu trestu odnětí svobody
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. a) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. b) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. c) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. d) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. e) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. f) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. g) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. h) tr.řádu
Žádost obviněného o zrušení předběžného opatření podle § 88c písm. i) tr. řádu
Žádost obviněného o zrušení zajištění jeho majetku k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody z důvodu složení peněžité jistoty
Žádost obviněného, kterému byl přiznán nárok na obhajobu bezplatnou či za sníženou odměnu, o ustanovení obhájce
Žádost obžalovaného o konání hlavního líčení v jeho nepřítomnosti
Žádost obžalovaného o povolení přístupu důvěrníkům k hlavnímu líčení
Žádost obžalovaného o zproštění povinnosti ustanoveného obhájce z obhajování z důležitých důvodu
Žádost odsouzené o odklad či přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu těhotenství či péče o novorozené dítě
Žádost odsouzeného k upuštění od výkonu zabezpečovací detence z důvodu uvedených v § 356 odst. 3 trestního řádu (odsouzený má být nebo byl vyhoštěn)
Žádost odsouzeného o další odklad výkonu trestu ze zvlášť důležitých důvodů nebo o odklad na dobu delší než tři měsíce
Žádost odsouzeného o odklad výkonu peněžitého trestu
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu obecně prospěšných prací důvodu povolání k výkonu základní vojenské služby či civilní služby
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu obecně prospěšných prací z důležitých důvodů
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu odnětí svobody z důvodu povolání k výkonu základní vojenské služby či civilní služby
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu odnětí svobody z důvodu povolání k výkonu základní vojenské služby či civilní služby
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu z důležitých důvodů
Žádost odsouzeného o odklad výkonu trestu ze zdravotních důvodů
Žádost odsouzeného o odložení složení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti
Žádost odsouzeného o odložení výkonu trestu domácího vězení
Žádost odsouzeného o odložení výkonu trestu vyhoštění z důvodu žádosti o udělení mezinárodní ochrany
Žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Žádost odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody podle § 88 odst. 2 trestního zákoníku
Žádost odsouzeného o podmíněné upuštění od výkonu trestu zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
Žádost odsouzeného o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
Žádost odsouzeného o podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu pobytu
Žádost odsouzeného o povolení splácení peněžitého trestu ve splátkách
Žádost odsouzeného o povolení zaplacení peněžité částky určené na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti ve splátkách
Žádost odsouzeného o prodloužení lhůty k obstarání záležitosti
Žádost odsouzeného o propuštění z vyhošťovací vazby s nabídkou nahrazení peněžitou zárukou
Žádost odsouzeného o propuštění z vyhošťovací vazby s nabídkou záruky
Žádost odsouzeného o přerušení nebo odklad výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu přechodného zhoršení zdravotního stavu
Žádost odsouzeného o přerušení výkonu trest odnětí svobody z důvodů
Žádost odsouzeného o přerušení výkonu trestu domácího vězení
Žádost odsouzeného o přerušení výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu povolání k výkonu základní vojenské služby či civilní služby
Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu trestu obecně prospěšných prací z důvodu dlouhodobé neschopnosti trest vykonat ze zdravotních důvodů
Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku z důvodu uvedených v § 327 odst. 2 trestního řádu (odsouzený byl nebo má být vyhoštěn)
Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu trestu vyhoštění nebo jeho zbytku
Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu zbytku peněžitého trestu
Žádost odsouzeného o upuštění od výkonu zbytku trestu obecně prospěšných prací z důvodu dlouhodobé neschopnosti trest vykonat ze zdravotních důvodů
Žádost odsouzeného o upuštění výkonu peněžitého trestu
Žádost odsouzeného o vyjmutí určitých prostředků nebo věci z uloženého trestu propadnutí majetku
Žádost odsouzeného o zahlazení odsouzení
Žádost odsouzeného o zahlazení odsouzení před uplynutím stanovené lhůty
Žádost odsouzeného o změnu způsobu výkonu trestu odnětí svobody
Žádost odsouzeného od upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku z důvodů uvedených v § 327 odst. 4 trestního řádu
Žádost odsouzeného policejnímu orgánu o povolení návštěvy místa nebo obvodu, na který se vztahuje trest zákazu pobytu
Žádost oprávněné osoby o omezení zajištění zaknihovaných cenných papírů.
Žádost oprávněné osoby o zrušení zajištění zaknihovaných cenných papírů
Žádost oprávněných osob o omezení výše peněžité jistoty složené k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody
Žádost oprávněných osob o zrušení peněžité jistoty složené k zajištění nároku poškozeného na náhradu škody
Žádost osoby, která může ve prospěch odsouzeného podat odvolání, o zahlazení odsouzení
Žádost osoby, o jejíž výživu nebo výchovu je odsouzený povinen pečovat, o vyjmutí určitých prostředků nebo věci z uloženého trestu propadnutí majetku
Žádost poškozeného nebo svědka o poskytnutí informací podle § 44a odst. 1 písm. a), b), c), d) tr. řádu
Žádost poškozeného o vydání rozhodnutí, že stát ponese náklady na znalecký posudek, který si poškozený vyžádá
Žádost poškozeného o využití peněžité záruky k úhradě pohledávky
Žádost těhotné ženy nebo matky novorozeného dítěte o odklad výkonu trestu odnětí svobody
Žádost ustanoveného obhájce o zproštění povinnosti obhajování z důležitých důvodu
Žádost vlastníka jiné majetkové hodnoty o zrušení zajištění
Žádost vlastníka nemovitosti o zrušení zajištění nemovitosti