Veřejné zakázky

Naše služby v oblasti Veřejné zakázky zahrnují: 
Čestné prohlášení člena hodnotící komise/náhradníka za člena hodnotící komise/přizvaného poradce o nepodjatosti a mlčenlivosti.
Čestné prohlášení člena komise pro otevírání obálek/náhradníka za člena komise pro otevírání obálek/přizvaného poradce o nepodjatosti a mlčenlivosti.
Čestné prohlášení člena zvláštní komise pro posouzení kvalifikace/náhradníka za člena zvláštní komise pro posouzení kvalifikace/přizvaného poradce o nepodjatosti a mlčenlivosti.
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (s i bez předchozí žádosti).
Informace o podaných námitkách a o způsobu rozhodnutí o nich.
Listina uchazečů přítomných při otevírání obálek s nabídkami.
Odůvodnění veřejné zakázky.
Oznámení o nerozhodnutí o námitkách.
Oznámení o odmítnutí námitek.
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky.
Oznámení o vyloučení uchazeče při otevírání obálek/pro neprokázání splnění kvalifikace/pro nesplnění zadávacích podmínek/pro rozpor nabídky s platnými právními předpisy.
Oznámení o zrušení zadávacího řízení.
Písemná zpráva zadavatele.
Protokol o jednání hodnotící komise.
Protokol o jednání komise pro otevírání obálek.
Protokol o otevírání obálek s nabídkami.
Protokol o posouzení kvalifikace.
Rozhodnutí o nevyhovění námitkám.
Rozhodnutí o vyhovění námitkám.
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení.
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče při otevírání obálek/pro neprokázání splnění kvalifikace/pro nesplnění zadávacích podmínek/pro rozpor nabídky s platnými právními předpisy.
Seznam podaných nabídek.
Ustanovení členů a náhradníků hodnotící komise/hodnotící komise, která zároveň posoudí kvalifikaci/hodnotící komise, která zároveň otevře obálky.
Ustanovení komise pro otevírání obálek.
Ustanovení zvláštní komise pro posouzení kvalifikace.
Výzva zadavatele/hodnotící komise/zvláštní komise pro posouzení kvalifikace k písemnému objasnění a k předložení dalších informací a dokladů prokazujících splnění kvalifikace.
Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek.
Žádost hodnotící komise o písemné vysvětlení nabídky/doplnění dokladů.
Žádost o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.