Živnostenské právo

Naše služby v oblasti Živnostenské právo zahrnují: 
Čestné prohlášení odpovědného zástupce (pro fyzické/právnické osoby).
Námitky proti protokolu o kontrole.
Návrh zákonného zástupce na provozování živnosti jménem a na účet nezletilé fyzické osoby.
Odpor proti příkazu.
Odvolání proti rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty (obecná úprava podle správního řádu).
Odvolání proti výzvě k zaplacení správního poplatku (za vydání výpisu ze živnostenského rejstříku).
Ohlášení živnosti (fyzické osoby).
Ohlášení živnosti (právnické osoby).
Ohlášení živnosti (zahraniční fyzické osoby).
Ohlášení živnosti (zahraniční právnické osoby).
Omluva osoby předvolané k osobní účasti při úkonu.
Osvědčení právního zájmu pro sdělení vybraných údajů.
Oznámení (fyzické osoby) o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.
Oznámení (právnické osoby) o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce.
Oznámení dědiců (pozůstalého manžela nebo partnera) o pokračování v provozování živnosti po zemřelém podnikateli.
Oznámení o pokračování v provozování živnosti.
Oznámení odpovědného zástupce o ukončení výkonu funkce.
Oznámení pokračování v provozování živnosti (§ 31 odst. 12 ŽZ).
Oznámení pokračování v provozování živnosti při fúzi nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva nebo při převodu jmění na společníka postupem podle zákona č. 125/2008 Sb.
Oznámení pokračování v provozování živnosti při přeměně obchodní společnosti nebo družstva.
Oznámení přerušení provozování živnosti.
Oznámení zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně.
Oznámení změn (u koncesované živnosti).
Oznámení změn (u ohlašovací živnosti).
Plná moc k zastoupení účastníka ve správním řízení (obecná úprava podle správního řádu).
Podnět k přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení.
Podnět účastníka k opatření proti nečinnosti.
Prokázání oprávněnosti umístění mobilní provozovny.
Přihláška k vykonání zkoušky podle ustanovení § 6 odst.1 zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, pro získání odborné způsobilosti.
Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou (ke schválení živnostenskému úřadu).
Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou zahraniční fyzickou osobou (ke schválení živnostenskému úřadu).
Ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou zahraniční právnickou osobou (ke schválení živnostenskému úřadu).
Žádost fyzické osoby o stanovení rozsahu živnostenského oprávnění.
Žádost o doručování písemností na adresu pro doručování. Žádost o doručování písemností na elektronickou adresu.
Žádost o koncesi (fyzické osoby).
Žádost o koncesi (právnické osoby).
Žádost o koncesi (zahraniční fyzické osoby).
Žádost o koncesi (zahraniční právnické osoby).
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění závad v ohlášení živnosti.
Žádost o prodloužení lhůty k odstranění závad žádosti o koncesi.
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti.
Žádost o prominutí překážky provozování živnosti (podaná podnikatelem - právnickou osobou).
Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku.
Žádost o zrušení živnostenského oprávnění.
Žádost podnikatele o doložku právní moci (nebo vykonatelnosti) na stejnopisu rozhodnutí.
Žádost podnikatele o opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí.
Žádost podnikatele o vydání stejnopisu písemného vyhotovení rozhodnutí.
Žádost právnické osoby o stanovení rozsahu živnostenského oprávnění.